UB Diving. Voted #1 dive shop by a bunch of divers.
Phone: (250) 338-0161
Email: [email protected]a

Dive (b)Log

Tuesday Trivia - September 22nd

Posted on 22 September, 2015 at 18:30

By definition, altitude diving is underwater diving when the surface is 300 meters (1,000 feet) above sea level. It requires a special certification to learn about the dive procedures, planning and techniques adjusted for altitude.

Today's trivia question.. Can you guess where the highest dive site is located and at what altitude? Bonus points if you refrain from using Google.Categories: Tuesday Trivia

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

72 Comments

Reply Richardrhise
17:38 on 14 January, 2020 
Ð?аÑ?а Ñ?иÑ?меннаÑ? Ñ?еÑ?виÑ?наÑ? Ñ?лÑ?жба Ñ?Ñ?анÑ?поÑ?Ñ?иÑ?овки бÑ?ла оÑ?ганизована Ñ? Ñ?елÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?об наÑ?им заказÑ?икам бÑ?ло пÑ?акÑ?иÑ?но. У наÑ? оÑ?ганизаÑ?ии Ð?Ð? Ð?анин Щекино имееÑ?Ñ?Ñ? в налиÑ?ии Ñ?вой авÑ?омобилÑ?нÑ?й паÑ?к а Ñ?акже Ñ?Ñ?аÑ? кÑ?Ñ?Ñ?еÑ?ов. Ð?Ñ? гоÑ?овÑ? доÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? нÑ?жнÑ?й Ñ?оваÑ? длÑ? ваÑ? в опÑ?ималÑ?ное вÑ?емÑ?. Ð?лÑ? Ñ?Ñ?ого пÑ?оÑ?Ñ?о-напÑ?оÑ?Ñ?о вÑ?беÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?виÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?лÑ?гÑ?. Тогда ваÑ? Ñ?оваÑ? бÑ?деÑ? доÑ?Ñ?авлен пÑ?еделÑ?но Ñ?оÑ?но и бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о. Ð?Ñ? можеÑ?е Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? на Ñ?воевÑ?еменное Ñ?опÑ?овождение, индивидÑ?алÑ?нÑ?е Ñ?еÑ?ениÑ? и оÑ?лиÑ?ное каÑ?еÑ?Ñ?во пеÑ?аÑ?и.
кÑ?аÑ?Ñ? пакеÑ?Ñ? дой пак кÑ?пиÑ?Ñ?


СпеÑ?иализиÑ?ованное междÑ?наÑ?одное пÑ?едпÑ?иÑ?Ñ?ие Ð?Ð?Ð? Ð?алÑ?гин Ð?агниÑ?огоÑ?Ñ?к Ñ?Ñ?Ñ?емиÑ?Ñ?Ñ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? вам, Ñ?оÑ?коÑ?нÑ?й Ñ?еÑ?виÑ?. Ð?аÑ? знаÑ?иÑ?елÑ?нÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ?ов запаÑ? изделий( пакеÑ?аÑ? Ñ? пÑ?Ñ?моÑ?голÑ?нÑ?м дном) на базе, бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?й обоÑ?оÑ? заказов, замеÑ?аÑ?елÑ?ное обÑ?лÑ?живание новÑ?Ñ? клиенÑ?ов и лÑ?Ñ?Ñ?ие в оÑ?Ñ?аÑ?ли Ñ?озниÑ?нÑ?е Ñ?енÑ? позволÑ?еÑ? кÑ?пиÑ?Ñ? Ñ?егоднÑ? бÑ?мажнÑ?Ñ? Ñ?голкаÑ?и каждомÑ?. СпеÑ?иализиÑ?ованнаÑ? междÑ?наÑ?однаÑ? Ñ?иÑ?ма пÑ?оизводиÑ?, импоÑ?Ñ?иÑ?Ñ?еÑ?
и Ñ?еализÑ?еÑ? вÑ?е видÑ? Ñ?паковки(кÑ?аÑ?Ñ? пакеÑ?ов Ñ? кÑ?Ñ?Ñ?енÑ?ми Ñ?Ñ?Ñ?ками ).
Reply Сontractorpoedy
23:50 on 4 January, 2020 
When intending Inside renovators Nyc or even General building New York, experienced professionals and also effective structure products are actually favored.

But we are actually being contacted not only for these main reasons. Along with each client of the provider we create the absolute most relying on partnerships, with the help of the observing attributes:

Preliminary budgeting as well as mistake of the cost of repairing an condo;
Delivering frequent documents on the progress of repair;
Interior renovations, General building and construction-- companies that are actually supplied by a lot of associations in Manhattan. However our business continues to be the market place leader for years. On our profile, a substantial amount of instances of cooperation with both individuals and also corporations. General contractor;
Discussing the degree of intended expenses of building components;

The manufacture of aesthetic elements as well as furnishings for an personal layout that may enhance any kind of area.
Reply Nicolassox
16:39 on 4 January, 2020 
Tonight it's it can't suffer from much worse
cialisgetdki.com
Versus no one should yet atmosphere like
I'm two quarters and a heart down
buy cialis usa
And I don't want to forget how your voice sounds
These words are all I secure so I write them
I desideratum them just to and get at near
Romp, ball
We're falling apart to halftime
Sashay, hop
And these are the lives you think the world of to surpass
Romp, this is the respect they'd dear one
If they knew how discomfort loved me
Reply Rickymax
14:12 on 4 January, 2020 
usabuycialis delivery! Comfort. Joy.
dose cialis


See you later in USA
generic Cialis cheap
Reply Mixcer
8:51 on 31 December, 2019 
hi guys :). I am looking for help for me and my girl. i am from France
Reply GecTal
17:46 on 26 December, 2019 
Hello. Smile more. people
cialis price cvs


See you later
Cialis miami
Reply AlvinGrina
10:23 on 21 December, 2019 
Columbia Records Presents THE DRAFT 2019

[IMAGE]
Reply Huntersog
10:34 on 16 December, 2019 
СпоÑ?Ñ?ивнÑ?е Ñ?лиÑ?нÑ?е Ñ?Ñ?енажеÑ?Ñ? оÑ? пÑ?оизводиÑ?елÑ?! Ð?аказÑ?вайÑ?е в компании СпоÑ?Ñ?биз, наÑ? Ñ?айÑ? http://sportbiz.com.ua!
1.Ð?Ñ?иÑ?иалÑ?нÑ?й магазин
2.Ð?изкаÑ? Ñ?ена оÑ? пÑ?оизводиÑ?елÑ?
3.Ð?аÑ?анÑ?иÑ? каÑ?еÑ?Ñ?ва оÑ? 2 леÑ?
4.Ð?оÑ?Ñ?авка и монÑ?аж по Ð?иевÑ? и УкÑ?аине.
Ð?еÑ?алÑ?ное опиÑ?ание, Ñ?аÑ?акÑ?еÑ?иÑ?Ñ?ики, Ñ?оÑ?о, инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ии Ñ?Ñ?енажеÑ?ов длÑ? Ñ?лиÑ?Ñ? и Ñ?поÑ?Ñ?ивнÑ?Ñ? плоÑ?адок Ñ?моÑ?Ñ?иÑ?е на Ñ?айÑ?е.
Reply CharlesJaf
15:48 on 7 December, 2019 
natural swelling remedies http://beautycall.ie/cialis-cost-ireland.html assassin herbal incense
Reply rardSkata
8:21 on 4 December, 2019 
i am from Italy hello. Can you help me translate? /rardor
Reply GregoryImAfe
6:16 on 3 December, 2019 
holistic sinus remedies http://cgeganters.esplugues.ppe.entitats.diba.cat/2016/08/18/bacc
arat-assault-technique-3/ rescue remedy horses
Reply GregoryImAfe
1:10 on 3 December, 2019 
health care global http://celle-aktuell.de/diazepam-kaufen-pfz.php amphetamine online pharmacy
Reply GregoryImAfe
22:54 on 1 December, 2019 
amazon health care http://celle-aktuell.de/alvalin-kaufen-pfz.php remedy lyric
Reply Georgezible
13:09 on 20 November, 2019 
herbal incense wikipedia http://slimex.mycindr.com glue ear remedies
Reply Michaeledurn
16:54 on 8 November, 2019 
url=https://twitter.com/UXPZUG86chYE0Xs says...
Link
.
Reply rardSkata
20:03 on 5 November, 2019 
hi :) bross :)
Reply DonaldDit
14:38 on 3 November, 2019 
herbal supplements menopause https://stilnox.portfoliolounge.com health care projects
Reply Amilanes
5:20 on 3 November, 2019 
ФоÑ?Ñ?м по заÑ?абоÑ?кÑ? https://razula.ru/
Ð?еÑ?плаÑ?нÑ?е кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? по заÑ?абоÑ?кÑ?. https://razula.ru/
Reply Mergadcal
21:17 on 31 October, 2019 
Ð?Ñ?бÑ?е Ñ?оваÑ?Ñ? из Тайланда на Ñ?айÑ?е СÑ?пеÑ?банк.

Ð?оÑ?меÑ?ика
ТоваÑ?Ñ? длÑ? здоÑ?овÑ?Ñ?
ТайÑ?кие Ñ?елебнÑ?е Ñ?Ñ?авÑ? и Ñ?аÑ?Ñ?ениÑ?
ТайÑ?кие мази, балÑ?замÑ?
Ð?аÑ?однаÑ? медиÑ?ина Тайланда
Ð?Ð?Ð?-Ñ?, пиÑ?евÑ?е добавки
Ð?Ñ?епаÑ?аÑ?Ñ? длÑ? Ñ?Ñ?илениÑ? половой поÑ?енÑ?ии
Ð?намениÑ?ое кокоÑ?овое маÑ?ло
ЦелебнÑ?й Ñ?ок нони
Чай, коÑ?е из Тайланда
СÑ?едÑ?Ñ?ва длÑ? поÑ?Ñ?дениÑ?
Ð?одÑ?Ñ?ки из лаÑ?екÑ?а
Ð?аÑ?ки длÑ? волоÑ?
Ð?Ñ?ло
Ð?Ñ?бнаÑ? паÑ?Ñ?а
Ð?езодоÑ?анÑ?
Reply AlvaroSed
11:48 on 28 October, 2019 
Ð?Ñ?ивеÑ?
Ð?Ñ? Ñ?иÑ?ма занимаемÑ?Ñ? изгоÑ?овлением пÑ?оÑ?ивок длÑ? Ñ?ип Ñ?Ñ?нинга индивидÑ?алÑ?но на заказ,
пÑ?огÑ?аммное Ñ?даление Ñ?иÑ?Ñ?ем СажевÑ?й Ñ?илÑ?Ñ?Ñ?,FAP,Ð?Ð?Р,Ð?аÑ?ализаÑ?оÑ?,O2sensor,Ð?СÐ?,Ð?
Ð?Ф,Ð?Ð?Ð?,VBA,NOx,Ð?Ð?блÑ?
Ñ?биÑ?аем валÑ?вемаÑ?ик toyota двигаÑ?елей 3ZR-FAE 2ZR-FAE!!
Ñ?ак же Ñ?Ñ?нинг Ñ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?аге1,Ñ?Ñ?аге2
Ñ?абоÑ?аем Ñ? ЭÐ?У Ð?оÑ?,Continental,каминз,Ð?елÑ?Ñ?и,Magneti Marelli,Ð?елко,Ñ?иÑ?аÑ?и,Ð?енÑ?о,Ð?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?иÑ?а,СÐ
¸Ð¼ÐµÐ½Ñ?,Keihin,Сагем,Valeo,Ð?иÑ?Ñ?еон,Ð?еÑ?ико и Ñ?.д.
заÑ?вки калибÑ?овки Ñ?оÑ?Ñ?а пÑ?оизводиÑ?Ñ?Ñ? на mail
mail:[email protected]
или Ñ?еÑ?ез Ñ?оÑ?мÑ? заказа на Ñ?айÑ?е https://is.gd/Z4RwON
ваÑ?Ñ?ап 8902-010-9150 длÑ? пÑ?Ñ?мой Ñ?вÑ?зи